Home
Over ons
Het bestuur
Huish. regelement
Statuten
Adres / Locatie
Toernooien
Lid worden/contact
Klaverjas uitslagen
Jaarfeesten
Ledenvergadering
Spelregels
Gastenboek
Interessante links
Fotoalbum
Aanbod aan services


Aantal bezoekers
Vriendelijk dank voor uw bezoek

 

KLAVERJASVERENIGING ” DE WATERLANDERS ”

 

 

Statuten 21 februari 2017 herzien.

 

Art.     1.         Algemene bepalingen.

 

1.                     De vereniging draagt de naam “ De Waterlanders “.

2.                     Zij heeft haar zetel in de gemeente Spijkenisse.

3.                     Zij is opgericht 4. September 1984 te Spijkenisse.

4.                     De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Art.     2.         Lidmaatschap.

 

Het lidmaatschap staat in principe open voor elke natuurlijke persoon, die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt.

 

Art.     3.         Doelstelling

 

De vereniging stelt zich ten doel:

a:         het doen beoefenen en het bevorderen van de klaverjassport in al zijn

verschijningsvormen.

b:         alles te doen wat tot het onder a. genoemde doel bevoordelijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

 

Art.     4.         Toelating als lid.

 

1.         Om tot lid te worden toegelaten wendt betrokkene zich tot het bestuur.

2.         Het bestuur beslist op een verzoek tot toelating als lid van de vereniging.

3.         In het geval van niet toelating, kan op verzoek van de betrokkene, alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.

4.         Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat erelid verlenen.

 

Art.     5.         Verplichtingen. 

 

1.         De leden zijn verplicht:

a.         De statuten en reglementen van de vereniging alsmede besluiten van de                           algemene vergadering na te leven.

b.         De belangen van de vereniging en van de klaverjassport in het algemeen niet te               schaden.

c.         Alle overige verplichtingen na te komen, welke de vereniging in naam van haar              leden aangaat.

2.                  Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe door de algemene vergadering

3.                  vertegenwoordigings bevoegd is verklaard.

 

  

Art.     6.         Geldmiddelen.

 

1.         Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december (op leden vergadering van 21 februari 2017 goedgekeurd).

2.         De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a:         Contributies van de leden.

b:         Ontvangsten uit door de vereniging te organiseren wedstrijden.

c:         Andere inkomsten.

3.         De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de                algemene vergadering zal worden vastgesteld.

 

Art.     7.         Einde lidmaatschap.

 

1.         Het lidmaatschap eindigt:

a:         Door overlijden van het lid,

b:         Door opzegging van het lid,

c:         Door opzegging door het bestuur namens de vereniging,

d:        Door ontzetting ( Royement ).

2.         Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer de voortduring van het lidmaatschap redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd.

3.         Ontzetting kan alleen door de algemene vergadering worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de algemene vergadering handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

 

Art.     8.         Donateurs.        

 

1.         Donateurs zijn zij die zich jegens de vereniging verplichten tot een jaarlijks door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.

2.         Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of   krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

3.         Het donateurschap kan te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd.

4.         Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Art.     9.         Bestuur.

 

1.         Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen, die door de algemene vergadering worden gekozen.      

2.         Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

3.         De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuurstaken worden na                   verkiezing in onderling overleg tussen de bestuursleden verdeeld.

4.         Tot uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering, waarin in bestuursvacatures dient te worden voorzien, kunnen door het bestuur of door tenminste drie stemgerechtigde leden, kandidaten voor de functie van bestuurslid worden gesteld.

5.         Het bestuurslidmaatschap geldt voor een periode van drie jaren.

6.         Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Art.     10.       Bestuur. (vervolg )  

 

7.         Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

8.         Ieder bestuurslid is hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging.

9.         De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht.

10.       Het aftreden van bestuursleden vindt als volgt plaats:

a:        Het eerste jaar zullen aftreden de 1e secretaris (vice-voorzitter ) en de 2e penningmeester.

b:        Het tweede jaar zullen aftreden de 2e secretaris en 1e penningmeester

c:        Het derde jaar zal aftreden de voorzitter.

d:        De datum van de eerste verkiezing zal plaatsvinden oktober 2004 en worden de bestuursleden in functie gekozen.

 

Art.     11.       Bestuurstaak.

 

1.         Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.         Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd doch het is verplicht zo spoedig mogelijk een buitengewone algemene vergadering te beleggen, waarop in de opengevallen vacature (s) wordt voorzien.

3.         Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies van advies en bijstand.

4.         De leden van de in lid 3 genoemde commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen.

 

Art.     12.       Bestuursvergaderingen.

 

1.         Het bestuur vergadert op voorstel van de voorzitter of drie andere bestuursleden.

2.         Er mag slechts vergaderd worden indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.

3.         Alle bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.         Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

5.         Blanco stemmen en niet goed ingevulde stembrieven zijn ongeldig.

6.         Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling tenzij de voorzitter of een der stemgerechtigden een schriftelijke stemming gewenst acht.

7.         Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist verslag gemaakt, dat door het bestuur wordt vastgesteld.

 

Art.     13.       Vertegenwordiging.

 

1.         De vereniging wordt vertegenwoordigd door de (vice-)voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester.

2.         Alle de vereniging bindende stukken dienen door de voorzitter tezamen met de

secretaris of tezamen met de penningmeester te worden ondertekend.

 

 

 

 Art.   14.       Rekening en verantwoording.

 

1.         Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.         Het bestuur brengt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.

3.         De algemene vergadering kiest een kascommissie, welke uit tenminste twee leden dient te bestaan en waarin bestuursleden geen zitting mogen nemen.

4.         De leden van de kascommissie worden gekozen voor de duur van twee jaren.

5.         Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.         Goedkeuring door de algemene vergadering van het verslag van de kascommissie strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.                            

 

Art.     15.       Algemene vergadering.

 

1.         Jaarlijks zal uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar een algemene                                 vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

2.         De agenda bevat ondermeer:

a. Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering.

b. Jaarverslag van de secretaris.

c. Behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording.

d. Vaststelling van de contributies.

e. Vaststelling van de begroting.

f. Voorziening in bestuursvacatures.

g. Rondvraag.

3.         Elk lid is tot uiterlijk drie weken voor de jaarvergadering bevoegd om voorstellen aan de agenda toe te voegen.

4.         Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

5.         Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een/derde van de stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

6.         Indien aan het verzoek als bedoeld in lid 5 binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

7.         De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van vier weken.

 

Art.     16.       Besluitvorming.

 

1.         Tenzij anders in deze statuten bepaald is, worden besluiten genomen met een                              meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

2.         Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, uitgebrachte stemmen of stembiljetten die a: blanco zijn, b: ondertekend zijn, c: onleesbaar zijn, d: een persoon niet duidelijk genoeg aanwijzen, e: de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld, f: voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevat g:meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is.

3.         Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling,

tenzij de voorzitter of een der stemgerechtigden een schriftelijke stemming gewenst acht.

4.         Ingeval van meerdere vacatures wordt voor iedere vacature afzonderlijk gestemd.

5.         Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden,over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.

6.         Behaalt bij de tweede stemming geen der kandidaten de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan beslist het lot.

 

Art.     17.       Bevoegdheden. 

 

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 

Art.     18.       Leiding en verslaglegging.  

 

1.         Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter.

2.         Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter op.

3.         Van het behandelde in elke algemene vergadering wordt door een van de bestuursleden            notulen gemaakt.

4.         De notulen worden na vaststelling door het bestuur in de eerstvolgende vergadering door de leden besproken.

 

Art.     19.       Statutenwijziging.

 

1.         De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daar aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.         De voorgestelde wijzigingen van de statuten moeten tenminste drie weken voor de in lid 1 bedoelde vergadering aan alle leden schriftelijk worden toegezonden.

3.         Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is.

4.         Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in  de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Art.     20.       Opheffing.    

 

1.         De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is.

2.         Het bepaalde in art. 18, leden 2,3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.

 

Aldus vastgesteld te Spijkenisse, 15. December 1988 en op 21 februari 2017 aangepast

Klaverjasvereniging de Waterlanders in Spijkenisse
kvdewaterlanders@gmail.com

to Top of Page